នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង សូមជូនដំណឹងដល់លោក-លោកស្រីប្រធានគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ គ្រឹះស្ថាន អាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ និងការិយាល័យតំណាងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថមកពីបរទេស ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធ Online (Teleconference) អំពីការ ចុះបញ្ជិគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថមកពីបរទេស ចុះពាណិជ្ជនាម ចុះទិដ្ឋាការ-បញ្ជិកាឱសថ។

 MoH Online Teleconferense

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង