យោងតាមលិខិតជូនដឹណឹងរបស់ការិយាល័យតំណាង Sanofi-Aventis នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនៅប្រទេស Singapore បានឲ្យដឹងថាៈ ឱសថដែលមានឈ្មោះហ្សេណេរិក Carbocisteine និង Acetylcisteine គឺត្រូវហាមប្រើប្រាស់ចំពោះកូនក្មេងអាយុក្រោម២ឆ្នាំ។

សូមទាញយកឯកសារ​ ខាងក្រោម ដើម្បីអោយបានដឹងពីឈ្មោះថ្នាំទាំងនោះដែលត្រូវបានហាមឃាត់ មិនអោយប្រើប្រាស់ចំពោះ ក្មេងអាយុក្រោម ២ឆ្នាំ។

ទាញយកៈ Carbocisteine and Acetycistenine