Announcement No. 2 date 28-05-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់​ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយ

តាមបណ្តាញសង្កម FACEBOOK នូវផលិតផលឱសថបុរាណឈ្មោះ

ឱសថបូរាណខ្មែរផាន់រុង គ្មានការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

គ្មានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។​ អានបន្ត

Announcement No. 1 date 28-05-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវ ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរស

ឈ្មោះ CHU គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement No. 3 date 27-05-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ព្រោះស្រលាញ់

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។​ អានបន្ត

Announcement No. 2 date 27-05-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Pharmacy Doctor

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា គ្មានច្បាប់

អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement No. 1 date 27-05-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

ថ្នាំឬសឈើរុក្ខជាតិ Rozzalina Herb កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់

ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា​ គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត