Announcement 1 date 13-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក

ផលិតផលលាបលើប្រដាប់ភេទបុរសឈ្មោះDEVELOPPE SEX គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement 4 date 11-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញហ្វេសបុកឱសថបំប៉ន

សុខភាពផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ TONIGUE គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement 3 date 11-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តិពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក គណនីឈ្មោះទំព័រសុខភាពផ្លូវភេទបុរសពិតនូវឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរស

ឈ្មោះ GOLD ANT USA គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement 2 date 11-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វសបុក

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ PLUS FORT គ្មានចុះបញ្ជិកា

និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement 1 date 11-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវអាហារបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ SUPER STORM គ្មានចុះបញ្ជិកា​ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត