យោងតាមលិខិតជូនដឹណឹងរបស់ការិយាល័យតំណាង Sanofi-Aventis នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនៅប្រទេស Singapore បានឲ្យដឹងថាៈ ឱសថដែលមានឈ្មោះហ្សេណេរិក Carbocisteine និង Acetylcisteine គឺត្រូវហាមប្រើប្រាស់ចំពោះកូនក្មេងអាយុក្រោម២ឆ្នាំ។

អានបន្តរ...

ក្រសួងសុខាភិបាល មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជួនអស់លោក លោកស្រី ជាវេជ្ជបណ្ឌិត ជាឱសថការី ទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវ គ្រឹៈស្ថានអាហរ័ណ នីហ័រណឱសថ

អានបន្តរ...

ក្រសួងសុខាភិបាលមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអស់លោក លោកស្រី ជាវេជ្ជបណ្ឌិត ជាឱសថការីទាំងអស់ ដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឹះស្ថាន អាហ័រណ នីហ័រណឱសថ ឱសថបុរាណ ឱសថ ឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព (Health supplements)

អានបន្តរ...