សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

More Articles...

  1. ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិការឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនដប់បួន (១៤)មុខ ចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា។
  2. ការហាមលក់ឱសថក្នុងមន្ទីរពហុព្យាបាល មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល គ្នីនិក បន្ទប់ពិគ្រោះ ថែទាំជំងឺ និងការលក់ឱសថនៅតាមឱសថស្ថាន ឱសថស្ថាន ឱសថរង ត្រូវលក់តាវេជ្ជបញ្ជា (Prescription Drug)។
  3. ការហាមលក់ ឬទិញ ឬប្រើប្រាស់ឱសថរបស់កម្មវិធីប្រយុទនិងជំងឺអេដស៏ (ARV) ដែលផ្គត់ផ្គង់ពីបក្រសួងសុខាភិបាល និងពីមូលនិធិសកល នៅតាមឱសថស្ថាន និងសេវាសុខាភិបាលឯកជន ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
  4. សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឃប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ៩ (ទទខ៩) នូវផលិតផលគ្រឿងសំអាងម៉ាក TK CLOUD 88 Cream របស់ក្រុមហ៊ុន wow TV Home shopping

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង