ទាញយកឯកសារ (Download)

 

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

More Articles...

  1. កម្មវត្ថុ៖ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនបី(០៣) មុខ ចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា។
  2. កម្មវត្ថុ៖សំណើសុំកិច្ចសហការពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការនាំចូលឱសថបំប៉នសុខភាព ឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព ឬអាហារបំប៉នសុខភាព ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ និងប្រតិករដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនាំចូលពីក្រសួងសុខាភិបាល។
  3. កម្មវត្ថុ៖ ផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ឱសថ Domperidone នៅតែមានសារៈសំខាន់បើសិនជាការប្រើប្រាស់មានកំរិតទាប និងមានរយៈពេលខ្លី
  4. កម្មវត្ថុៈ សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ នូវផលិតផលបំប៉នសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ណូយវ៉ាន់ណេតម៉ានី។

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង