ទាញយកឯកសារ (Download)

 

ទាញយកឯកសារ (Download)

 

ទាញយកឯកសារ (Download)

 

ទាញយកឯកសារ (Download)

More Articles...

  1. កម្មវត្ថុៈសំណើរសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍នូវផលិតផលបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Shell Food របស់ក្រុមហ៊ុនសាលីនសម្បត្តិ។
  2. កម្មវត្ថុៈសំណើរសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Spray Dio Toothfoam បាញ់លើធ្មេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Quality TV Shopping តាមទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញ TV3។
  3. សេចក្តីជូនដំណឹង៖បច្ចុប្បន្នតាមការសង្កេតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យឃើញថា ឱសថឈ្មោះ Daonil (Glibenclamide) 5mg/Tab ផលិតដោយរោងចក្រ Sanofi-avantifs, France. Lot No: 2DC6C និង 2JP5C ជាឱសថនាំចូលខុសច្បាប់ និងពុំមានចុះបញ្ជិកាត្រឹមត្រូវ…
  4. កម្មវត្ថុ៖ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួន(០១)មុខចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា។

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង