សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

More Articles...

  1. សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឃប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ នូវផលិផលការហ្វេប៉ូវគ្រលៀនសញ្ញាពែងមាស របស់លោក វណ្ណ ឡន
  2. សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឃប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ នូវផលិផលឱសថបូរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ របស់លោក វណ្ណ ឡន
  3. ការហាមប្រើប្រាស់ឱសថដែលមានផ្ទុកសារធាតុ Codeine ចំពោះកុមារក្រោមអាយុ ១២ឆ្នាំ ក្នុងការព្យាបាលេជំងឺក្អក ផ្តាសាយ និងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សវ័យជំទង់ចាប់ពីអាយុ ១២ឆ្នាំ ដល់១៨ឆ្នាំ ដែលមានបញ្ហាការដកដង្ហើម។
  4. ការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់លើចង្វាក់បេះដូងដែលបង្កឡើងដោយការ​ ប្រើប្រាស់ឱសថដែលមានផ្ទុកសារធាតុ hydroxyzine។

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង