រូមបន្តឱសថជាតិ Cambodia National Medicines Formulary

នាយកដ្ឋានឱសថសូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវរូមន្តឱសថជាតិ Cambodia National Medicine Formulary ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ Cambodia NMF-Final-Khmer-Part1 (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ Cambodia NMF-Final-Khmer-Part2 (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារអងគ្លេស Cambodia NMF-Final-Englsih (Download)

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង