គោលការណ៏ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងការកំទេចចោលឱសថ បរិក្ខារពេទ្យ

គោលការណ៏ណែនាំ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការកំទេចចោលឱសថ បរិក្ខារពេទ្យ វត្ថុធាតុដើម និងផលិតផលសុខាភិបាលខូចគុណភាព សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ Guidelines_For_Safe_Disposal_Management_Of_Pharmaceutical_Wastes_Part1​ (Download)

ទាញយកឯកសារ Guidelines_For_Safe_Disposal_Management_Of_Pharmaceutical_Wastes_Part2 (Download)

ទាញយកឯកសារ Guidelines_For_Safe_Disposal_Management_Of_Pharmaceutical_Wastes_Part3 (Download)

ទាញយកឯកសារ Guidelines_For_Safe_Disposal_Management_Of_Pharmaceutical_Wastes_Part4(Download)

តារាងវាយតំលៃលើការគ្រប់គ្រងឱសថបរិក្ខារពេទ្យ

នាយកដ្ឋានឱសថសូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវតារាងវាយតំលៃលើការគ្រប់គ្រងឱសថបរិក្ខារពេទ្យ Check List for Evaluation on Drugs Management។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ សម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព Check List (HC Level)(Download)

ទាញយកឯកសារ សម្រាប់ស្រុកប្រតិបត្តិ Check List OD Level (Download)

ទាញយកឯកសារ សម្រាប់មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្ត Check List PHD Level (Download)

ទាញយកឯកសារ សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ ៤០មុខ​​ Check List RH 40items(Download)

ទាញយកឯកសារ សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ Check List RH Level (Download)

ទាញយកឯកសារ List of Medicines 15 Items for HC (Download)

ទាញយកឯកសារ List of Medicines 20 Items for OD (Download)

ទាញយកឯកសារ List_of_Med RH_40Items for RH (Download)

រូមបន្តឱសថជាតិ Cambodia National Medicines Formulary

នាយកដ្ឋានឱសថសូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវរូមន្តឱសថជាតិ Cambodia National Medicine Formulary ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ Cambodia NMF-Final-Khmer-Part1 (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ Cambodia NMF-Final-Khmer-Part2 (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារអងគ្លេស Cambodia NMF-Final-Englsih (Download)

គំរូពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកា ទិដ្ឋាការ

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង