ល.រ សិក្ខាសាលា និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទ
វគ្គសិក្ខាសាលា ស្តីអំពីការណែនាំឲ្យមានការគាំទ្រ ប្រព័ន្ធហ្វាម៉ាកូវីហ្សីឡង់ថ្នាក់ជាតិ និងជំរុញឲ្យមានការរាយការណ៍ ពីប្រតិកម្មរំខាន របស់ឱសថពីផ្នែកសេវាឯកជន សណ្ឋាគារ ភ្នំប្រុស ខេត្តកំពង់ចាម ០៤ កញ្ញា ២០១២
វគ្គសិក្ខាសាលា ស្តីអំពីការណែនាំឲ្យមានការគាំទ្រ ប្រព័ន្ធហ្វាម៉ាកូវីហ្សីឡង់ថ្នាក់ជាតិ និងជំរុញឲ្យមានការរាយការណ៍ ពីប្រតិកម្មរំខាន របស់ឱសថពីផ្នែកសេវាសាធារណៈ សណ្ឋាគារ មិត្តភាព ខេត្តកំពត ០៧ កញ្ញា ២០១២