ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានជាសកម្មលើផលរំខានរបស់ឱសថ។

ទាញយកឯកសារ សូមធ្វើការទាយយកឯកសារខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ Active Pharmacovigilance Monitoring (Download)