សូមធ្វើការទាយយកឯកសារសស្តីពី គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការរាយការណ៍ និងតាមដានប្រតិកម្មរំខានរបស់ឱសថ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ តាម Link ខាងក្រោម ៖

Download in English: English-SOP

ទាយយកជាភាសាខ្មែរ៖ Khmer-SOP

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង