ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានជាសកម្មលើផលរំខានរបស់ឱសថ។ សូមធ្វើការទាយយកឯកសារខាងក្រោម៖

ទាយយក៖ Active Pharmacovigilance Monitoring

សូមធ្វើការទាយយកឯកសារសស្តីពី គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការរាយការណ៍ និងតាមដានប្រតិកម្មរំខានរបស់ឱសថ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ តាម Link ខាងក្រោម ៖

Download in English: English-SOP

ទាយយកជាភាសាខ្មែរ៖ Khmer-SOP