ប្រសិនបើមានការរំខានឬ ប្រតិកម្មណាមួយក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់ឱសថ សូមរាយការណ៍មកកាន់មណ្ឌលព័ត៌មានឱសថកម្ពុជា ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ ឱសថ នៅប្រទេសកម្ពុជា និងអាចជួយសង្រ្គោះជីវិតមនុស្សអោយជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារឱសថ។ ដើម្បីរាយការណ៍មកកាន់ មណ្ឌលព័ត៌មានឱសថកម្ពុជា លោកអ្នកអាចធ្វើការ ស្វែងរកទំរង់របាយការណ៍នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតលោកអ្នក រឺក៏អាចធ្វើការ ទាយយកតាមរយះវិបសាយ www.ddfcambodia.com។ សូមទាញយកទំរងរបាយការណ៍ខាងក្រោម:

Download ADR Form

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មរំខាន Submit ADR Form