ប្រកាសរួមលេខ ១៣៥៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរ ការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ។ Download

Prakas1356ប្រកាសរួមលេខ ១៣៥៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវា សាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួង សុខាភិបាល ។ Download

 

ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រឱសថ និងវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដាក់លក់ឱសថ ឱសថបុរាណ ឱសថបំប៉នសុខភាព ឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាព ប្រតិករ ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសម្អាង ។ Download

 

ប្រកាសស្តីពីផ្តល់​វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រអនាម័យផលិតផលចំណីអាហារ ។ Download

 

ប្រកាសស្តីពី ការកែសំរួលប្រកាសលេខ ១០៣១ អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បែបបទអាហរ័ណ-នីហរ័ណកម្មឱសថ ។ Download

 

ប្រកាសលេខ ១២០២ អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១២ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីបែបបទ និងលក្ខខណ្ឌ

សម្រាប់ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ។ Download

 

ប្រកាសរួមក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព សេវាកម្ម និងវិធានការលុបបំបាត់ផលិតផលសុខាភិ

បាលខុសច្បាប់ និងសេវាសុខាភិបាលឯកជនខុសច្បាប់ ដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម ។ Download

 

ប្រកាសរួម ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព សេវាកម្ម និងវិធានការលុមបំបាត់ផលិតផលសុខាភិ

បាលខុសច្បាប់ និងសេវាសុខាភិបាលឯកជនខុសច្បាប់ ដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម ។ Download