Prakas, MoH, No. 0013 Download

Prakas MoH No. 0211 Download

Prakas MoH No. 0770 Download

Prakas MoH No. 0211 Download

Prakas MoH No. 099 Download

 

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៨៦៨ ឧរថ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពីការអនុវត្តន៍ និងការរៀបចំសម្របសម្រួលស្ថាប័នកិច្ចនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារចាប់ពីកសិដ្ឋានផលិត ដល់តុបរិភោគ ។ Download