ប្រកាសរួមក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព សេវាកម្ម និងវិធានការលុបបំបាត់ផលិតផលសុខាភិ

បាលខុសច្បាប់ និងសេវាសុខាភិបាលឯកជនខុសច្បាប់ ដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម ។ Download

 

ប្រកាសរួម ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព សេវាកម្ម និងវិធានការលុមបំបាត់ផលិតផលសុខាភិ

បាលខុសច្បាប់ និងសេវាសុខាភិបាលឯកជនខុសច្បាប់ ដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម ។ Download

Prakas No. Date 08-01-14 Download

 

Joint prakas of ministry of health and ministry of information Download

 

Inter-ministrial of jiont prakas Download

 

decision establishment of committee for elimination counterfeit medicines and illegal health service Download

moh1309 date26 11 2012ប្រកាសលេខ ១៣០៩ អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីបែបបទ និងលក្ខខណ្ឌសំរាប់ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អ នៅតាមភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ។ Download

 

Prakas on the modification to prakas No. 155 Download

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង