ប្រកាសស្តីពីផ្តល់​វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រអនាម័យផលិតផលចំណីអាហារ ។ Download

 

ប្រកាសស្តីពី ការកែសំរួលប្រកាសលេខ ១០៣១ អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បែបបទអាហរ័ណ-នីហរ័ណកម្មឱសថ ។ Download

 

ប្រកាសលេខ ១២០២ អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១២ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីបែបបទ និងលក្ខខណ្ឌ

សម្រាប់ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ។ Download

 

ប្រកាសរួមក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព សេវាកម្ម និងវិធានការលុបបំបាត់ផលិតផលសុខាភិ

បាលខុសច្បាប់ និងសេវាសុខាភិបាលឯកជនខុសច្បាប់ ដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម ។ Download

 

ប្រកាសរួម ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព សេវាកម្ម និងវិធានការលុមបំបាត់ផលិតផលសុខាភិ

បាលខុសច្បាប់ និងសេវាសុខាភិបាលឯកជនខុសច្បាប់ ដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពសង្គម ។ Download

Prakas No. Date 08-01-14 Download

 

Joint prakas of ministry of health and ministry of information Download

 

Inter-ministrial of jiont prakas Download