ក្រសួងសុខាភិបាលមានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនអស់លោក លោកស្រីជាវេជ្ជបណ្ឌិត និងឱសថការីទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ ឱសថស្ថានរង អាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាៈ Download

MoH Circular No. 0421 Download