ករណីលទ្ធផលវិភាគគុណភាពឱសថសំណាកឈ្មោះ Asmacort មានសារធាតុសកម្មចំនួន០១ មុខ​ ធ្លាក់គុណភាព ។ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ៣ TV3 នូវមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស និងសាលា

បង្រៀនកែសម្ផស្សកេតរ៉ាឌី ។ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតានទូរទស្សន៍នូវផលិតផលគ្រឿងសំអាងឡេលាបរក្សាស្បែកឈ្មោះ

Anne Download

 

ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនមួយ(០១)មុខចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ។ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Quality TV Shopping តាមទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញ, ទូរទស្សន៍

ខ្មែរ ប៉ុស្តិ៍លេខ៩, CNC, CTN, MyTV ។​ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងសម្អាងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស Liz House of

Beauty និងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស សុជាតិ តាមទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញ (ប៉ុស្តិ៍លេខ៣), CNC, CTN, MyTVDownload

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឱសថបុរាណ ខ្មែរអង្គរវត្ត ជា ចេង គ្រូផ្សំថ្នាំលោកស្រី

ឡុង ស៊ីណាង តាមទូរទស្សន៍អប្សរា (ប៉ុស្តិ៍លេខ១១) និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ទៃទៀត ។ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងសម្អាង (Lait Cream Mask) របស់ក្រុមហ៊ុន HANA

TV Shopping និងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Oligo Real Beauty តាមទូរទស្សន៍រាជធានីភ្នំពេញ(ប៉ុស្តិ៍លេខ៣)

ទូរទស្សន៍ខ្មែរ(ប៉ុស្តិ៍លេខ៩) ទូរទស្សន៍អប្សរា(ប៉ុស្តិ៍លេខ១១) CNC, CTN, MyTV ។​  Download