ក្រសួងសុខាភិបាលមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអស់លោក-លោកស្រី ជាវេជ្ជបណ្ឌិត និថងឱសថការីទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ-​នីហរ័ណឱសថ ឱសថស្ថាន-ឱសថស្ថានរង អាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ៖ Download

 

សំណើសុំធ្វើកិច្ចសំភាសន៍តាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្តីពីឱសថក្លែងក្លាយ ។ Download

moh468លិខិតលេខ 468 ចុះថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីអំពី ការបញ្ឈប់ការចុះបញ្ជិកាឱសថថ្មីរបស់គ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ CCL Pharmaceuticals(Pvt.) Ltd. (ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន) ។ Download

moh467 01moh467 02លិខិតលេខ 467 ចុះថ្ងៃទី៧ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីអំពី ការលុបលេខទិដ្ឋាការ-បញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ដែលមានផ្ទុកសារធាតុសកម្មៈ

          ១%-ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មឈ្មោះ Camphosulfonate de Na

          ២%-ឱសថផ្សំពីសារធាតុសកម្មឈ្មោះ Camphre Monobrome + Methylene Blue ។​ Download

 

ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនប្រាំ (០៥) មុខចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ។ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនូវឱសថឈ្មោះ VIMAX តាមរយៈគេហទំព័រ

CEN ។ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនូវផលិតផលគ្រឿងសំអាងឈ្មោះ Mass Snail Gold, Amira Cream, Anti-aging Cream, CC Cream របស់ក្រុមហ៊ុន Wow TV Home Shopping តាមទូរទសន្សន៍ ទទខ (ប៉ុស្ត៍ លេខ៩) ពីម៉ោង ១៧:០០-១៩:០០ នាទីល្ងាច ។ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនូវផលិតផលគ្រឿងសំអាងឈ្មោះ Revlon Colorstay, press powder និងផលិតផល គ្រឿងសំអាងផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Revlon តាមទូរទស្សន៍ My TV ពីម់ោង ៩:០០ - ១១:០០ នាទីព្រឹក ។ Download