ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនដប់បួន(១៤)មុខ ចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ។ Download

moh303 date30 05 2016លិខិតលេខ 303 ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីអំពី ការបញ្ឈប់ការចុះបញ្ជិកាឱសថថ្មីរបស់គ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ Klokter Life Sciences. (ប្រទេសឥណ្ឌា) General Pharmaceuticals Ltd. (ប្រទេសបង់ក្លាដេស) និង Gracure Pharmaceuticals Ltd. (ប្រទេសឥណ្ឌា)​ ។ Download

 

កម្មវត្ថុៈ ករណីពង្រឹងការលក់ឱសថ Antibiotic (ឱសថផ្សះ) ឲ្យបានសមស្របតាមវេជ្ជបញ្ជា ។ Download

 

កម្មវត្ថុៈ សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ នូវផលិតផលការហ្វេប៉ូវគ្រលៀនសញ្ញាពែងមាសរបស់លោក វណ្ណ ឡន ។

 

           Download

 

កម្មវត្ថុៈ  សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ នូវផលិតផលឱសថបូរាណសញ្ញាភ្នំទ្រទ្រង់ របស់លោក វណ្ណ ឡន ។

 

Download

 

កម្មវត្ថុៈ  ករណីពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវការធ្វើចរាចរថ្នាំប្រភេទ MAZETA Slim នៅលើទីផ្សារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ Download

 

លោក លោកស្រី ជាឱសថការីទទួលខុសត្រូវបច្ចេកទេស និងម្ចាស់ឱសថស្ថាន សូ ធិនណា

កម្មវត្ថុៈ ករណីការលក់ឱសថឈ្មោះ MAZETA Slim ដែលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល និងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ ។ Download

 

លោក លោកស្រី ជាឱសថការីទទួលខុសត្រូវបច្ចេកទេស និងម្ចាស់ឱសថស្ថានផ្សារតាប៉ាង

កម្មវត្ថុៈ ករណីការលក់ឱសថឈ្មោះ MAZETA Slim ដែលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល និងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ ។ Download