ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន

ផលិតឱសថ ប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦ ។ Download

 

ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនបី(០៣)មុខ ចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ។ Download

 

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថ ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ។ Download

 

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថ ប្រចាំខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៦ ។ Download

 

សុំបន្ថែមមុខវិភាគកំរិតភាពរលាយគ្រប់មុខឱសថ (Dissolutio Test Parameter) លើព្រឹត្តិប័ត្រវិភាគគុណភាពឱសថ នៅពេលនាំចូល ឬ ចុះទិដ្ឋាការ-

បញ្ជិកាពីគ្រឹស្ថានផលិតក្នុងស្រុក ឬក្រៅប្រទេស ។ Download

 

ស្តីពីការលុបលេខទិដ្ឋាការ-បញ្ជិកាឱសថ ដែលមានផ្ទុកសារធាតុសកម្ម Metamizole Sodium(Dipyrone, Noramidopyrine, Methansulfonate) ។ Download

 

ការហាមលក់ឱសថក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជន មន្ទីរពហុព្យាបាល មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល គ្លីនិក បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ ថែទាំជំងឺ និងការលក់ឱសថនៅតាមឱសថ​ស្ថាន ឱសថស្ថានរង ត្រូវលក់តាមវេជ្ជបញ្ជា ចំពោះឱសថដែលត្រូវប្រើតាមវេជ្ជបញ្ជា(Prescription Drug) ។ Download

 

ការហាមលក់ ឬទិញ ឬប្រើប្រាស់ឱសថរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងអេដស៍ (ARV) ដែលផ្គត់ផ្គង់ពីក្រសួងសុខាភិបាល និងពីមូលនិធិសកល នៅតាមឱសថ

ស្ថាន ឱសថស្ថានរង និងសេវាសុខាភិបាលឯកជន ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ Download