ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនបួន(០៤) មុខ ចេញពីឱសថស្ថាន និងឱសថស្ថានរងនានា ។ Download

 

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សា និងគ្រឹះស្ថានផលិត

ឱសថប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ២០១៧ ។ Download

 

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន

ផលិតឱសថ ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។ Download

 

ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថឈ្មោះ Snake Venom Antiserum និងប្រមូលឱសថនេះចេញពីមន្ទីរសំរាកព្យាបាល គ្លីនីក ឱសថស្ថាន ឱសថ

ស្ថានរង ។ អានបន្ត

 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តន៍ចុះប្រវេទន៍ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។ Download

 

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថានផលិត

ឱសថប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ។ Download

moh699date13 12 2016លិខិតលេខ 699 ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបញ្ឈប់ការចុះបញ្ជិកាឱសថ​ថ្មីរបស់គ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ Alice Pharma Pvt. Ltd., (ប្រទេសឥណ្ឌា) ។ Download

 

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ។ Download