ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ

គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។ អានបន្

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថបំប៉នសុខភាព Mag Cal របស់ក្រុមហ៊ុន Quality living Shoping តាម ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍អប្សារារាជធានីភ្នំពេញ ។ អានបន្ត

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថបុរាណសញ្ញារាជសីហ៍តាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ៣រាជធានីភ្នំពេញ ។ អានបន្ត

 

ក្រសួងសុខាភិបាល មានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនអស់លោក-លោកស្រី ជាវេជ្ជបណ្ឌិត និង​ឱសថការីទាំងអស់ ដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ-

នីហរ័ណឱសថ គ្រឹះស្ថានលក់ឱសថ អាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាៈ អានបន្ត