សំណើសុំជួយមានវិធានការណែនាំអគ្គនាយកទូរទស្សន៍គ្រប់ប៉ុស្តិ៍ និងអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ មិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួល

ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលពាក់ព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ។ អានបន្ត

 

សំណើសុំជួយមានវិធា​នការទប់ស្កាត់ការបកស្រាយបំផ្លើសពាក់ព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ផលិតផលឱសថ គ្រឿងសំអាង និងចំណីអាហារ

តាមទូរទស្សន៍ និងតាមវិទ្យុទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាច​ក្រកម្ពុជា ។ អានបន្ត

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលចំណីអាហារ ឈ្មោះតែចេសាន់វីនធ័រ(Jason Winter Tea) តាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ CNC របស់ក្រុមហ៊ុនអេស ដាប់បែលយូ អិមស៊ីត្រេឌីង ។ អានបន្ត

 

សំណើសមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលដោយទឹកឈ្មោះ Home grand spar

តាមវិទ្យុ FM 99MHz អានបន្ត