Letter No. 2026 date 27-06-2019 of MoHរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជំរាបជូនលោក លោកស្រីនាយកគ្រឹះស្ថឋានផលិតឱសថ

និងគ្រឹះស្ថឋានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ។ Download