ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។ អានបន្

ddf551 date31 08 2017លិខិតលេខ 551 ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ២០១៧ របស់នាយកដ្ឋានឱសថ ស្តីពីស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។ អានបន្

ddf469 01

ddf469 02លិខិតលេខ 469 ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧ របស់នាយកដ្ឋានឱសថ ស្តីពីស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណនីហរ័ណ ឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។ អានបន្ត

ddf394 01ddf394 02

លិខិតលេខ 394 ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ២០១៧ របស់នាយកដ្ឋានឱសថ ស្តីពីស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ អានបន្ត

ddf048 01ddf048 02លិខិតលេខ 048 ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់នាយកដ្ឋានឱសថ ស្តីពីស្ថិតិឱសថស្ថាន រង​មានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថ ប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ២០១៧ ។​ Download