Letter No. 671 date 30-11-2017 of DDF  ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ អគារលក់ឱសថបុរាណ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់

  គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស

  និងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។  អានបន្

Letter No. 638 date 07-11-2017 of DDF 

ស្តិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ អគារលក់ឱសថបុរាណ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌល ថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។ អានបន្

 

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។ អានបន្

ddf551 date31 08 2017លិខិតលេខ 551 ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ២០១៧ របស់នាយកដ្ឋានឱសថ ស្តីពីស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន ផលិតឱសថ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។ អានបន្

ddf469 01

ddf469 02លិខិតលេខ 469 ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ២០១៧ របស់នាយកដ្ឋានឱសថ ស្តីពីស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណនីហរ័ណ ឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ប្រចាំខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។ អានបន្ត