ប្រកាសលេខ ១៣០៩ អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌសំរាប់

ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អនៅតាមភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ។ Download