ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យឱសថ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៨

oddid

Download

សៀវភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (HosDID 2011)
HosDID 2011 User Guide

hosdid

Download

សៀវភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (ODDID 2011)
ODDID 2011 User Guide

oddid

Download

 

MEDICINES POLICY FOR THE KINGDOM OF CAMBODIA

nmp_english

​​​           Download

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង