សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

EML MPA

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

វិធីគ្រប់គ្រងសេវាផ្គត់ផ្គង់ឱសថបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

Health Center Drug Management Guideline

essential medicines list

                   Download

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ បរិក្ខារពេទ្យ និងផលិតផលសុខាភិបាលសម្រាប់ស្រុកប្រតិបត្តិ (OD Guideline)

oddid

Download

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង