សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

វិធីគ្រប់គ្រងសេវាផ្គត់ផ្គង់ឱសថបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

Health Center Drug Management Guideline

essential medicines list

                   Download