ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និង

គ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ អានបន្ត

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ កាសែត និងទស្សនាវដ្តីនូវផលិតផលបំប៉នសុខភាពឈ្មោះតំណក់ទឹក OXYDRO របស់ក្រុមហ៊ុន Green World Group និងផលិតផលបំប៉នសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន សម្បត្តិមហាសាល  Download

 

ក្រសួងសុខាភិបាលមានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនអស់លោក លោកស្រីជាវេជ្ជបណ្ឌិត និងឱសថការីទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ ឱសថស្ថានរង អាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាៈ Download

MoH No. 0878 Download