កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលអាស៊ាន លើកទី១៤ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ
ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប
CONSULTATIVE MEETING ON STENGTHENING REGIONAL COLLABORATION FOR COMBATING SUBSTANDARD AND FALSIFIED MEDICINES
1-2 JULY 2019 SOKHA ANGKOR HOTEL, SIEM REAP, CAMBODIA
Consultative Workshop with User and Application on the Use of Online Registration System
5th July 2019 Phnom Penh Hotel
LUNCH OG THE CAMBODIA PHARMARCEUTICAL ONLINE RIGISTRATION SYSTEM (CamPORS)
1st August 2019, Phnom Penh Hotel

Letter No. 3755 date 16-09-2019 of MoHលិខិតលេខ៣៧៥៥ អបស/ឱអបស របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ចុះថ្ងៃច័ន្ទ៣រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំកុរ​ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ Download